මෙම ලිපිය සකසනු ලැබූවේ ACCC (Australian Competition & Consumer Commission) ආයතනය හෙවත් “ඔස්ට්‍රේලියානු තරඟ සහ පාරිභෝගික කොමිසම” විසින් මෙහෙයවනු ලබන SCAMWATCH කණ්ඩායම මඟින් ස්කෑම් (රැවටිලි) හඳුනා ගන්නා අයුරු, ඒවා මඟහරින ක්‍රම සහ වාර්තා කිරීම පිළිබඳව පාරිභෝගිකයන්ට හා කුඩා ව්‍යාපාරවලට තොරතුරු සැපයීම සඳහා වන පහත සඳහන් වෙබ් අඩවිය ආශ්‍රයෙනි. එහි අඩංගු වැදගත් කරුණු අප පාඨක ඔබගේ දැනගැනීම, දැනුම වර්ධනය පිණිස මෙසේ පළ කරමු.