ඔබේ මිතුරාගේ ගිණුම කවුරු හරි හැක් කර හෝ අනවසරයෙන් අත්පත් කර ගෙන ඇති නිසා මිතුරාට තම ගිණුම පාලනය කල නොහැකි නම්, කරුණාකර ඔහුට / ඇයට ‘කවුරු හරි ඔබේ ගිණුම හැක් කර (hacked) හෝ ඔබේ අවසරයෙන් තොරව භාවිත කරනවාද?’ නැමති ලිපිය බලන්න කියන්න.

ඔබගේ මිතුරා වෛද්‍ය මතය අනුව  ෆේස්බුක් භාවිතා කිරීමට නොහැකි තත්ත්වයකට පත්ව සිටී නම් ඔවුන්ගේ ගිණුම ඉවත් කිරීමට ඔබට සහය වීමට ෆේස්බුක් එකට හැකි වේ. ඔබගේ මිතුරාගේ රෝගී තත්ත්වය නැවත යථා තත්ත්වයට පත් කළ හැකි අවස්ථාවක් ඇත්නම්, ගිණුම ඉවත් කිරීම (delete) වෙනුවට එය අක්‍රිය කිරීම (deactivate) ෆේස්බුක් ආයතනයට කළ හැකිය. මේ ආකාරයෙන්, සුවපත් වූ දිනෙක ඔබේ මිතුරාට නැවත ගිණුමට පිවිසිය හැක.

ඔබගේ මිතුරා මියගොස් ඇත්නම්, කරුණාකර ඔවුන්ගේ පැතිකඩ ස්මරණය කිරීම සඳහා වාර්තා කරන්න (report profile to be memorialized). ගිණුමක් සිහි කිරීමට තැබීම මඟින් එයට කවුරුවත් ඇතුල්වීම වැළැක්වෙන අතර ගිණුම සුරක්ෂිත කර ගැනීමට එය උපකාරී වේ.

ගිණුම හැක්වීම හෝ ඊට අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම වැළැක්වීම සඳහා ඔබේ ෆේස්බුක් ගිණුම ආරක්ෂිතව තබා ගන්නේ කෙසේදැයි මෙතැනින් දැන ගන්න.

මුලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/help/162166840513454?helpref=uf_permalink