சுஹுரு லியா மொனராகலை மாவட்ட மன்றம்

கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது டிசம்பர் 11, 2020

Start Time

9:00 காலை

ஜனவரி 28, 2020

Finish Time

12:00 மணி

ஜனவரி 29, 2020

Address

District Secretariat Auditorium, Moneragala.