கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது டிசம்பர் 20, 2023

டிசம்பர் 7, 2023 அன்று, கொழும்பு பல்கலைக்கழகத்தில் நடைபெற்ற பாலியல் மற்றும் பாலின அடிப்படையிலான வன்முறைகளுக்கான தொழில்நுட்ப வசதிக்கான சமூக உரையாடல் குறித்த செயலமர்வில் ஹிதவதி திட்டம் மற்றும் அதன் சேவைகள் மற்றும் இணைய பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வு அமர்வு நடைபெற்றது. Centre for Women’s Research – CENWOR. ஏற்பாடு செய்தது இதில் பல்வேறு அமைப்புகளைச் சேர்ந்த சுமார் 50 அதிகாரிகள் கலந்துகொண்டனர்.