අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/04/22

2024 මාර්තු මස 28 වන දින සයිබර් අවකාශය තුළ ආරක්ෂිතව සිටීම පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් කුකුලේගඟ ලයා ලෙෂර් හිදි පැවැත්වූ අතර ඒ සඳහා ස්වාධීන රූපවාහිනි නාලිකාව මඟින් පැවැත්වූ අවුරුදු කුමර කුමරියන් තරඟයේ තරඟකරුවන් සහභාගි වූහ.