கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஜூன் 20, 2024

ஜூன் 19, 2024 அன்று, மாதம்பே பிரதேச செயலகத்தில் பொதுச் சேவையில் இணையத்தின் சிறந்த மற்றும் பயனுள்ள பயன்பாடு குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை ஹிதவதி நடத்தியது, இதில் பிரதேச செயலக அதிகாரிகள், கள அலுவலர்கள் மற்றும் கிராம அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர்.