கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது அக்டோபர் 10, 2023

செப்டம்பர் 26, 2023 அன்று, கம்பஹா வனரதன வித்தியாலயத்தில் தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்ப (ICT) தொழிற்துறையின் அறிமுகத்துடன் இணைய அச்சுறுத்தலைக் கண்டறிதல் மற்றும் குறைத்தல் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி, Axiata Digital Labs (ADL) உடன் இணைந்து ஹிதவதியால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இந்நிகழ்வில் சுமார் 100 பங்கேற்பாளர்கள், உயர்தர மாணவர்கள், ஆசிரியர்கள் மற்றும் பிரதேசத்தில் உள்ள பாடசாலைகளின் அதிபர்கள் மற்றும் வலயக் கல்வி அலுவலக பிரதிநிதிகள் ஆகியோர் கலந்துகொண்டனர்.