கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஜூன் 26, 2019

இலங்கையின்  சைபர் விண்வெளி தொடர்பான பிரச்சனைகளுக்கு வழிகாட்டியாக  உதவிகள்  , ஆதரவுகள்  மற்றும் பாதுகாப்பான குறிப்புகள் வழங்குகின்ற  நம்பிக்கையுடன் தொடர்வுக்கொள்ள கூடிய இடம் என்கிற நிலையை அடைதல்.