கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது மார்ச் 24, 2023

சமீபத்திய இணைய பாதுகாப்பு எச்சரிக்கைகள் மற்றும் செய்திகளைப் பார்க்கவும். ஒவ்வொரு தாவலையும் கிளிக் செய்யவும்.

Fortinet FortiOS SSL-VPN இல் முக்கியமான தீவிர பாதிப்பு

அச்சுறுத்தல் மட்டம் – உயர்வானது

தொடர்ந்து படிக்க…

Critical severity vulnerability in Fortinet FortiOS SSL-VPN

அச்சுறுத்தல் மட்டம் – உயர்வானது

தொடர்ந்து படிக்க…

OpenSSL பதிப்பு 3.x இல் உயர் தீவிர பாதிப்பு உள்ளது

அச்சுறுத்தல் மட்டம் – உயர்வானது

தொடர்ந்து படிக்க…

அடோப் பாதுகாப்பு புதுப்பிப்புகளை வெளியிடுகிறது

அச்சுறுத்தல் மட்டம் – தகவல் மட்டுமே

தொடர்ந்து படிக்க…

ஆப்பிள் iMessage “ForcedEntry” ஆபத்து

அச்சுறுத்தல் மட்டம் – உயர்வானது

தொடர்ந்து படிக்க…

அப்பாச்சி HTTP சர்வரில் முக்கியமான பாதிப்பு

அச்சுறுத்தல் மட்டம் – உயர்வானது

தொடர்ந்து படிக்க…