கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஜூன் 20, 2024

ஜூன் 14, 2024 அன்று, கல்வி அமைச்சில் ஹிதவதி மற்றும் ஹிதவதி டீன்ஸ் ஹப் திட்டங்கள் குறித்த விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சியை ஹிதவதி குழு நடத்தியது, இதில் மாகாண மற்றும் வலய ICT இயக்குநர்கள் மற்றும் ஒருங்கிணைப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர். கல்வி அமைச்சினால் இந்த அமர்வு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.