கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஜூன் 8, 2023

மே 18, 2023 மதியம் 12:00 மணிக்கு 11.00 மணிக்கு இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனத்தின் சிங்கள சுதேசிய (FM 91.7 / 91.9) ஜனரவய நிகழ்ச்சியின் ஊடாக இணைய பாதுகாப்பு மற்றும் நட்புரீதியான சேவைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு நேரடியாக ஒளிபரப்பப்பட்டது.