கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஜூலை 9, 2024

TeensHub திட்ட அறிமுகத்துடன் Teens Hub சேவைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு அமர்வு டீன்ஸ் ஹப் தலைவர்களால் ஜூன் 11, 2024 அன்று பதுளை, ஹலிவாவில் உள்ள மத்திய மகா வித்தியாலயத்தில் நடத்தப்பட்டது. இதில் சுமார் 10 மாணவர் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.