கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஜூலை 9, 2024

TeensHub செயற்திட்டத்திற்கான அறிமுகத்துடன் Teens Hub சேவைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு அமர்வு 12 ஜூன் 2024 அன்று பதுளை உடவெல புத்தாக்கக் கல்லூரியில் Teens Hub தலைவர்களால் நடத்தப்பட்டது. இதில் சுமார் 10 மாணவர் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.