கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது ஜூலை 8, 2024

TeensHub செயற்திட்டத்தின் அறிமுகத்துடன் Teens Hub சேவைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு அமர்வு Teens Hub தலைவர்களால் ஜூன் 11, 2024 அன்று பதுளை வித்தியாலயத்தில் நடத்தப்பட்டது. இதில் சுமார் 20 மாணவர் தலைவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.