අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/09/21

නවතම සයිබර් ආරක්‍ෂක ඇඟවීම් සහ ප්‍රවෘත්ති බලන්න. එක් එක් ටැබ් එක මත ක්ලික් කරන්න.

Fortinet FortiOS SSL-VPN හි බරපතල අවදානම

තර්ජන මට්ටම – ඉහල

වැඩිදුර කියවන්න…

Adobe විසින් ආරක්ෂක යාවත්කාලීන කිරීම් නිකුත් කරයි

තර්ජන මට්ටම – තොරතුරු සඳහා පමණි

වැඩිදුර කියවන්න…

Apache HTTP සර්වරය දැඩි අවදානමක

තර්ජන මට්ටම – ඉහල

වැඩිදුර කියවන්න…