අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/05/21

නවතම සයිබර් ආරක්‍ෂක ඇඟවීම් සහ ප්‍රවෘත්ති බලන්න. එක් එක් ටැබ් එක මත ක්ලික් කරන්න.

Google Chrome හි බොහෝ දුර්වලතා (CERT-NCSOC-0221)

වැඩිදුර කියවන්න…

තර්ජන මට්ටම – ඉහල

Fortinet FortiNAC හි අවදානම

තර්ජන මට්ටම – ඉහල

වැඩිදුර කියවන්න…

Fortinet FortiOS SSL-VPN හි බරපතල අවදානම

තර්ජන මට්ටම – ඉහල

වැඩිදුර කියවන්න…

Adobe විසින් ආරක්ෂක යාවත්කාලීන කිරීම් නිකුත් කරයි

තර්ජන මට්ටම – තොරතුරු සඳහා පමණි

වැඩිදුර කියවන්න…

Apache HTTP සර්වරය දැඩි අවදානමක

තර්ජන මට්ටම – ඉහල

වැඩිදුර කියවන්න…