கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது பிப்ரவரி 19, 2024

பிப்ரவரி 14, 2024 அன்று, காலை 9.30 மணி முதல் 10.30 மணி வரை, மாலம்பே SLIIT வணிகப் பள்ளியில், இணையவெளியில் பாதுகாப்பாக இருப்பது மற்றும் ஹிதவதி திட்டம் மற்றும் அதன் சேவைகள் பற்றிய விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இந்த அமர்வில் SLIIT வணிகப் பள்ளியில் முதலாம் ஆண்டு வணிக மேலாண்மை மாணவர்கள் கலந்து கொண்டனர்.