අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/02/19

2024 පෙබරවාරි 14 වන දින උදේ 9.30 සිට 10.30 දක්වා සයිබර් අවකාශය තුළ ආරක්ෂිතව සිටීම පිළිබඳවත් හිතවතී ව්‍යාපෘතිය හා එහි සේවාවන් ගැනත් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහනක් මාලඹේ SLIIT ව්‍යාපාර පාසලේදී පැවැත්වූ අතර ඒ සඳහා ව්‍යාපාර කළමනාකරණ උපාධිය හදාරන පළමු වසරේ සිසු සිසුවියන් සහභාගී වූහ.