கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது டிசம்பர் 20, 2023

டிசம்பர் 11, 2023 அன்று, LK டொமைன் ரெஜிஸ்ட்ரி மற்றும் டெக்செர்ட்டின் அதிகாரிகள் பங்குபெற்ற லங்கா டொமைன் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ஆதரவுக் குழுவிற்கான புதிய இணையப் பாதுகாப்புச் சிக்கல்கள் குறித்த அமர்வை TechCert ஏற்பாடு செய்தது.