கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது டிசம்பர் 19, 2023

நவம்பர் 30, 2023 அன்று, Fact Cressendor இன் திருமதி பவித்ரா சண்டமாலி அவர்கள், அது தவறான தகவலா என்பதை எவ்வாறு சரிபார்ப்பது மற்றும் பொய்யான தகவல்களை எவ்வாறு அறிந்து கொள்வது என்பது பற்றிய விழிப்புணர்வு மற்றும் கலந்துரையாடலை இலங்கை டொமைன் பதிவாளர் அலுவலகத்தில் ஏற்படுத்தினார்.