අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/12/19

2023 නොවැම්බර් 30 දින ශ්‍රී ලංකා Fact-Crescendo ආයතනයේ කරුණු පරීක්ෂක (Fact Checker), පී. සඳමාලි මහත්මිය විසින් හිතවතී කණ්ඩායම සඳහා සාවද්‍ය / අපහාසාත්මක හෝ නොමඟ යවන තොරතුරක්ද යන්න පරීක්ෂා කරන ආකාරය (Fact Checking) පිළිබඳව පුහුණු වැඩමුළුවක් ලංකා වසම් ලේඛකාධිකාරි කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී.