கடைசியாக புதுப்பிக்கப்பட்டது நவம்பர் 28, 2023

நவம்பர் 21, 2023 அன்று, மாத்தளையில் உள்ள Hela Clothing (Pvt.) Ltd ஆடை மையத்தில் ஹிதவதி திட்டம் மற்றும் அதன் சேவைகள் மற்றும் இணையப் பாதுகாப்பு பற்றிய விழிப்புணர்வு அமர்வு நடைபெற்றது. இதில் சுமார் 1500 ஊழியர்கள் கலந்து கொண்டனர்.