අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/11/28

2023 නොවැම්බර් 21 දින හිතවතී ව්‍යාපෘතිය හා එහි සේවාවන් මෙන්ම සයිබර් ආරක්ෂාව ගැන දැනුවත් කිරීමේ සැසියක් මාතලේ Hela Clothing (Pvt) Ltd ඇඟලුම් මධ්‍යස්ථානයේ දී පැවැත්වූ අතර මෙම වැඩසටහන එම ඇඟලුම් මධ්‍යස්ථානය මඟින් සංවිධානය කරන ලදී. මේ සඳහා සේවක සේවිකාවන් 1500ක් පමණ සහභාගී වූහ.