අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/10/24

පරිගණක හා ජංගම දුරකථනවලට ඇබ්බැහි වීම වලක්වා ගන්නේ කෙසේද?

හානීකර අන්තර්ගතයන් වලින් දරුවන් ඉවත් කර ගැනීම.

පෞද්ගලිකත්වයට ඇති තර්ජනයන් වලක්වා ගන්නේ කෙසේද?

දරුවන් සයිබර් හිරිහැර වලින් වලක්වා ගන්නේ කෙසේද?