ෆේස්බුක් (Facebook)

ෆේස්බුක් භාවිතයේදී ඔබට අවශ්‍යම වන සැකසුම් සහ ආරක්ෂිත ක්‍රමෝපායයන්සුදුසු වීඩියෝ , channels , සහ කොමෙන්ටු report කරන විදි ගැන දැනගන්න.

යූටියුබ් (YouTube)

යූ-ටියුබ් වීඩියෝ බලනවා වගේම නුසුදුසු වීඩියෝ , channels , සහ කොමෙන්ටු report කරන විදි ගැන දැනගන්න

වට්ස්ඇප් (WhatsApp)

වට්ස්ඇප් භාවිතයේදී ඔබට අවශ්‍යම වන සැකසුම් සහ ආරක්ෂිත ක්‍රමෝපායයන්

වයිබර් (Viber)

වයිබර් භාවිතයේදී ඔබට අවශ්‍යම වන සැකසුම් සහ ආරක්ෂිත ක්‍රමෝපායයන්

ඉමෝ (Imo)

ඉමෝ භාවිතයේදී ඔබට අවශ්‍යම වන සැකසුම් සහ ආරක්ෂිත ක්‍රමෝපායයන්

ස්කයිප් (Skype)

ස්කයිප් හි අපයෝජනයන් සිදු කරන කෙනෙකු පිළිබඳව වාර්තා කරන්නේ කෙසේද?

ඉන්ස්ටග්‍රෑම් (Instagram)

ඉන්ස්ටග්‍රෑම් භාවිතයේදී ඔබට අවශ්‍යම වන සැකසුම් සහ ආරක්ෂිත ක්‍රමෝපායයන්

ලින්ක්ඩ්ඉන් (LinkedIn)

ලින්ක්ඩ්-ඉන් ගිණුමක් report කරන ආකාරය දැනගන්න

ට්විටර් (Twitter)

ට්විටර් ගිණුමේ ඔබේ ආරක්ෂාව හා වාර්තා කිරීම පිලිබදව දැනගන්න

ටික්ටොක් (TikTok)

ටික්ටොක් භාවිතයේදී ඔබට අවශ්‍යම වන සැකසුම් සහ ආරක්ෂිත ක්‍රමෝපායයන්

මැසෙන්ජර් (Messenger)

මැසෙන්ජර් භාවිතයේදී ඔබේ ආරක්ෂාව සහ වාර්තා කරන විධි