ෆේස්බුක් (Facebook)

ඔබේ ගිණුම කළමනාකරණය කිරීම ඇතුල් වීම සහ මුරපදය (Login and Password)ඔබගේ පැතිකඩ (Profile) සහ සැකසීම් (Settings)ෆේස්බුක් ගිණුමේ නම ෆේස්බුක් සඳහා අවසර ලබා දෙන්නේ කුමන නම් වලට ද?මම මොන නමද භාවිතා කරන්නේභාෂා-විශේෂිත නාමයක් එක් කිරීමට හෝ සංස්කරණය කරන්නේ කෙසේද?පළමු නම සහ …

යූටියුබ් (YouTube)

යූ-ටියුබ් වීඩියෝ බලනවා වගේම නුසුදුසු වීඩියෝ , channels , සහ කොමෙන්ටු report කරන විදි ගැන දැනගන්න අපි ගැනහිතවතීඋපකාරක මධ්‍යස්ථානයසයිබර් ආරක්‍ෂාවඅන්තර්ජාල සොරකම් හඳුනාගනිමු… වැළකෙමු!සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 1සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 2දැක්මමෙහෙවරඅපට උදව් කරන්නන්

වට්ස්ඇප් (WhatsApp)

Whatsapp යනු ජනප්‍රිය නිදහස් සමාජ-ජාලකරණ ජංගම යෙදවුමකි. Whatsapp මෘදුකාංගය මගින් පරිශීලකයින්ට ගිණුමක් නිර්මාණය කිරීම සහ ඡායාරූප, වීඩියෝ සහ පණිවුඩ යැවීම මගින් මිතුරන්, පවුලේ අය සහ හිතවතුන් සමඟ සබඳතා පවත්වා ගැනීම සඳහා පහසුකම් සලසයි. මූලාශ්‍රය: Handbook on Information Security, Sri Lanka …

වයිබර් (Viber)

අපි ගැනහිතවතීඋපකාරක මධ්‍යස්ථානයසයිබර් ආරක්‍ෂාවඅන්තර්ජාල සොරකම් හඳුනාගනිමු… වැළකෙමු!සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 1සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 2දැක්මමෙහෙවරඅපට උදව් කරන්නන්

ස්කයිප් (Skype)

ඔබ ස්කයිප් (Skype) හි අපයෝජනයන් සිදු කරන කෙනෙකු පිළිබඳව වාර්තා කරන්නේ කෙසේද? යම් ස්කයිප් පරිශීලකයෙකු ඔබගේ ලයිස්තුවට එකතු කර ගැනීම සඳහා ඔබට ඉල්ලීමක් ලැබුණු විට, ඔබට එම පරිශීලකයා එකතු කිරීම (add), නොසලකා හැරීම (ignore) හෝ අවහිර කිරීම (block) සිදු කළ …

ඉන්ස්ටග්‍රෑම් (Instagram)

අපි ගැනහිතවතීඋපකාරක මධ්‍යස්ථානයසයිබර් ආරක්‍ෂාවඅන්තර්ජාල සොරකම් හඳුනාගනිමු… වැළකෙමු!සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 1සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 2දැක්මමෙහෙවරඅපට උදව් කරන්නන්

ලින්ක්ඩ්ඉන් (LinkedIn)

අපි ගැනහිතවතීඋපකාරක මධ්‍යස්ථානයසයිබර් ආරක්‍ෂාවඅන්තර්ජාල සොරකම් හඳුනාගනිමු… වැළකෙමු!සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 1සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 2දැක්මමෙහෙවරඅපට උදව් කරන්නන්

ට්විටර් (Twitter)

අපි ගැනහිතවතීඋපකාරක මධ්‍යස්ථානයසයිබර් ආරක්‍ෂාවඅන්තර්ජාල සොරකම් හඳුනාගනිමු… වැළකෙමු!සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 1සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 2දැක්මමෙහෙවරඅපට උදව් කරන්නන්

ටික්ටොක් (TikTok)

අපි ගැනහිතවතීඋපකාරක මධ්‍යස්ථානයසයිබර් ආරක්‍ෂාවඅන්තර්ජාල සොරකම් හඳුනාගනිමු… වැළකෙමු!සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 1සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 2දැක්මමෙහෙවරඅපට උදව් කරන්නන්

ඉමෝ (Imo)

IMO යනු ජනප්‍රිය නිදහස් සමාජ-ජාලකරණ ජංගම යෙදවුමකි. IMO මෘදුකාංගය මගින් පරිශීලකයින්ට ගිණුමක් නිර්මාණය කිරීම සහ, ඡායාරූප ,වීඩියෝ සහ පණිවුඩ යැවීම මගින් මිතුරන්, පවුලේ අය සහ හිතවතුන් සමඟ සබඳතා පවත්වා ගැනීම සඳහා පහසුකම් සළසයි.

මැසෙන්ජර් (Messenger)

අපි ගැනහිතවතීඋපකාරක මධ්‍යස්ථානයසයිබර් ආරක්‍ෂාවඅන්තර්ජාල සොරකම් හඳුනාගනිමු… වැළකෙමු!සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 1සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 2දැක්මමෙහෙවරඅපට උදව් කරන්නන්