අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/03/14

2020 සයිබර් ආරක්ෂණ තර්ජන – 02 – 5G

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/07/20 ඊළඟට මොකක් වෙයිද? ඒක හරිම සරල නීතියක් – තාක්‍ෂණය ඉතා සීඝ්‍රයෙන් දියුණු වෙනවාත් එක්කම ඒවා වැරදි ලෙස පාවිච්චි කිරීම හා ඒවායේ ආරක්ෂක ගැටළු ද වැඩි වීමට පටන් ගනී. මෙය දියුණු වන තාක්‍ෂණය සමග ඒවා භාවිතා …

2020 සයිබර් ආරක්ෂණ තර්ජන – 01 – ඩීප්ෆේක්ස් (Deepfakes / ගැඹුරු ව්‍යාජත්වය)

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2020/12/09විකිපීඩියා මඟින් නිර්වචනය කර ඇති පරිදි, “ඩීප්ෆේක්ස් (Deepfakes / ගැඹුරු ව්‍යාජත්වය) යනු පුද්ගලයෙකුගේ දැනට පවතින ඡායාරූපයක් හෝ වීඩියෝ පටයක් ඇසුරෙන් කෘතිම ස්නායුක ජාල (neural networks) භාවිතා කරමින් වෙනත් කෙනෙකු හා සමාන තත්ත්වයට පත් කරන මාධ්‍යයකි. ඒවා …