අපට උදව් කරන්නන්

childsafent-logo-200×200

ChildSafeNet (චයිල්ඩ් සේෆ් නෙට්)

newsfirst

www.newsfirst.lk

lankdadeepa-logo-200×200

ලංකාදීප පුවත්පත සහ ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය

isoc-sl

අන්තර්ජාල සංගමය-ශ්‍රී ලංකා පරිච්ඡේදය (ISOC-LK)

slcert-ogo-200×200

ශ්‍රී ලංකා පරිගණක හදිසි ප්‍රතිචාර සංසදය | සම්බන්ධීකරණ මධ්‍යස්ථානය (Sri Lanka CERT | CC)

techcert-logo-200×200

ටෙක්සර්ට් (TechCERT)

lk-logo-200×200

ලක් වසම් ලේකඛාධිකාරය (LK Domain Registry)

yeheli

යෙහෙළි (Yeheli.lk / Thozhi.lk)

Past Supporters

isoc-sl

ISOC-Sri Lanka Chapter (ISOC-LK)