අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/03/14

කුඩා ළමුන් සහ යෞවනයන් හට අන්තර්ජාල ආරක්ෂණ උපදෙස්

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/02/12    පුද්ගලික තොරතුරු. ඔබේ දෙමව්පියන්ගේ අවසරයකින් තොරව පුද්ගලික තොරතුරු කිසි කෙනෙකුට වත් ලබා දෙන්න එපා. මෙයින් අදහස් කරන්නේ ඔබ ඔබේ අවසන් නම, නිවසේ ලිපිනය, පාසලේ නම හෝ දුරකථන අංකය ඔබදක්නා/නොදන්නා කිසිම පුද්ගලයෙක් සමග නොපැවසිය යුතු …

සයිබර් අවකාශයේ ඔබේ ආරක්ෂාව

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/02/08

සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 2

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/08/14

සයිබර් ආරක්‍ෂක ඉඟි 1

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/03/10

අන්තර්ජාල සොරකම් හඳුනාගනිමු… වැළකෙමු!

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/02/08ඉ-තැපැල් හරහා සිදුකරන සොරකම් හඳුනාගනිමු… සයිබර් අවකාශයේ අපරාධකරුවන් ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු සොරකම් කිරීම සඳහා විවිධ ප්‍රයෝග භාවිතා කරනවා. සමහර දේවල් අපි අවධානයෙන් හිටියොත් වළක්වාගන්න පුලුවන්. ඉ-තැපැල් භාවිතයෙන් සිදුකරන ඒවගේ ප්‍රයෝග හඳුනාගන්න සහ එවා වලින් වැලකෙන්න ඉඟි …