අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/02/22

පස්වන වෙළුම – 05 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/05/20

පස්වන වෙළුම – 04 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/04/22

පස්වන වෙළුම – 03 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/03/21

පස්වන වෙළුම – 02 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/03/21

පස්වන වෙළුම – 01 වෙනි කලාපය

2024 ජනවාරි 20 පස්වන වෙළුම – 01 වෙනි කලාපය මාසික සඟරාව නිහඬ ‘ක්‍රිප්ටොජැකිං’ තර්ජනය ක්‍රිප්ටොජැකිං (Cryptojacking) යනු කුමක්ද? ක්‍රිප්ටොජැකිං කියන්නේ ක්‍රිප්ටො-මුදල් කැණීම සඳහා සයිබර් අපරාධකරුවන් විසින් අනවසරයෙන් මිනිසුන්ගේ උපාංග (පරිගණක, ටැබ්ලට්, ස්මාර්ට්ෆෝන් සහ සර්වර්) වෙත පිවිසෙන සයිබර් අපරාධ වර්ගයකි. අනෙකුත් …

සිව්වන වෙළුම – 12 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/12/21

සිව්වන වෙළුම – 11 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/11/21

සිව්වන වෙළුම – 10 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/11/13

සිව්වන වෙළුම – 09 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/09/20

සිව්වන වෙළුම – 08 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/08/19

සිව්වන වෙළුම – 07 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/07/20

සිව්වන වෙළුම – 06 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/06/20

සිව්වන වෙළුම – 05 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/06/12

සිව්වන වෙළුම – 04 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/04/21

සිව්වන වෙළුම – 03 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/04/25

සිව්වන වෙළුම – 02 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/04/25

සිව්වන වෙළුම – 01 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/04/25

තෙවන වෙළුම – 12 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/12/22

තෙවන වෙළුම – 11 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/12/20

තෙවන වෙළුම – 10 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/10/20

තෙවන වෙළුම – 09 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/10/19

තෙවන වෙළුම – 08 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/08/20

තෙවන වෙළුම – 07 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/07/20

තෙවන වෙළුම – 06 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/01/25

තෙවන වෙළුම – 05 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/05/20

තෙවන වෙළුම – 04 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/01/27

තෙවන වෙළුම – 03 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/03/22

තෙවන වෙළුම – 02 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/02/19

තෙවන වෙළුම – 01 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/01/28

දෙවෙනි වෙළුම – 12 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/01/27

දෙවෙනි වෙළුම – 11 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/11/20

දෙවෙනි වෙළුම – 10 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/10/25

දෙවෙනි වෙළුම – 9 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/09/20

දෙවෙනි වෙළුම – 8 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/09/18

දෙවෙනි වෙළුම – 7 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/07/21

දෙවෙනි වෙළුම – 6 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/06/20

දෙවෙනි වෙළුම – 5 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/05/20

දෙවෙනි වෙළුම – 4 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/04/23

දෙවෙනි වෙළුම – 3 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/03/22

දෙවෙනි වෙළුම – 2 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/03/08

දෙවෙනි වෙළුම – 1 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2021/03/08

පළවෙනි වෙළුම – 8 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/11/18

පළවෙනි වෙළුම – 7 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/11/18

පළවෙනි වෙළුම – 6 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/11/18

පළවෙනි වෙළුම – 5 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/11/18

පළවෙනි වෙළුම – 4 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/07/27

පළවෙනි වෙළුම – 3 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/11/15

පළවෙනි වෙළුම – 2 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/11/15

පළවෙනි වෙළුම – 1 වෙනි කලාපය

අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/01/05