සිදුවීම්

2020 නොවැම්බර් මස 26 දින

ඔබේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන්ම හිතවතී සංවිධානය කරනු ලබන වෙබිනාර් සැසිය

ලියාපදිංචි වීම http://qrco.de/hithawathi

පසුගිය සිදුවීම්

නොමිලේ ඉගෙනීම සඳහා..

Register at https://forms.gle/ehVivaHPDbx1aHNW9

ඩයලොග් සහ SLT අන්තර්ජාල භාවිතා කරන්නන් සඳහා ඩේටා නොමිලේ සැපයේ!

ඔබගේ සහභාගීත්වය https://cert.gov.lk/csw2020/index.html හරහා ලියාපදිංචි කරන්න.

2nd July 2020

ඔන්ලයින් වෙබිනාර්: කොවිඩ් -19 සමඟ හුස්ම ගන්න, ජීවත් වෙන්න – වසංගතයෙන් පසු නව සයිබර් ආරක්ෂණ අභියෝගයන්ට අනුවර්තනය වීම… .

මෙම සමුළුව සැමටම විවෘත අතර ගාස්තු රහිතයි.
ලියාපදිංචි වීම සඳහා කරුණාකර පිවිසෙන්න : https://iesl.lk/