අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2019/10/07

ව්‍යාජ සූරන කාඩ්පත් ආකෘතියෙන්, ඔබ “ජයග්‍රාහකයා”  වී ඇති බව පෙන්වා ත්‍යාගය එකතු කිරීමේ ගාස්තුවක් ගෙවා අදාළ ත්‍යාගය ලබා ගන්නා ලෙස පවසන වංචා.