අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2022/10/07

මෙහි එන නම් ගම් මනඃකල්පිතයි.

සිකුරාදා දිනක උදේ සොනාල්ට ලියුම් බෙදන්නාගෙන් පහත ලිපිය ලැබුණා

මෙම ලිපිය ගැන කිසිදු අදහසක් ඔහුට නැත. කෙසේ වෙතත් එය ඩොලර් 500 ක් වටිනා පාර්සලයක් ලබා ගැනීම සඳහා ගෙවිය යුතු සුළු මුදලක් පමණක් විය. ඉතින් ඔහු එය කළ මුත් 2018 මැයි 02 වන දින එවැනි පාර්සයක් ලැබුණේ නැත.

පූර්ව ආරක්ෂක උපදෙස්: ඔබේ පුද්ගලික තොරතුරු ඇතුළත් (නම, ලිපිනය, දුරකථන අංක, බැංකු ගිණුම් විස්තර ආදී) ඔබේ ලිපි නිකම්ම කුණු බක්කියට නොදමන්න. අනවශ්‍ය ලිපි නිසි ලෙස විනාශ කර දමන්න: කුඩා කෑලිවලට ඉරා කුණු බක්කියට දමන්න නැත්නම් ඒවා පුළුස්සන්න.