අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/10/18

2023 ඔක්තෝම්බර් 12 වන දින කොළඹ 3 හිදී පැවැත්වූ විශාල තාක්ෂණික සමාගම් සමඟ සම්බන්ධ වීම සඳහා රටේ ප්‍රමුඛතා හඳුනාගැනීමේ අරමුණින් සිවිල් සමාජ සංවිධාන මඟින් මෙහෙයවූ සාකච්ඡාවකට හිතවතී සහභාගී විය. “Caught in the Web” (CitW) නමින් හැඳින්වෙන මෙම වැඩසටහන සංවිධානය කරන ලද්දේ Search for Common Ground (SFCG), Centre for Equality and Justice (CEJ) සහ Hashtag පරපුර ඒකාබද්ධයෙනි.