අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/01/18

2023 දෙසැම්බර් මස 20 වැනි දින බදුල්ල අධ්‍යාපන කලාපයේ පාසල් ගුරුවරුන් සඳහා හිතවතී ටීන්ස් හබ් ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ සැසියක් බදුල්ල කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලයේ දී පවත්වන ලදී. මේ සඳහා 20 දෙනෙකු පමණ සහභාගී විය.