අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/04/05

2024 මාර්තු 21 වන දින ‘Search for Common Ground’ මඟින් සංවිධානය කරන ලද දකුණු සහ අග්නිදිග ආසියානු කලාපීය පාර්ශවකරුවන්ගේ සංසදය සඳහා හිතවතී සහභාගි විය. මෙහිදි ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය හේතුවෙන් පුද්ගලයෙකු හෝ කණ්ඩායමක් ඉලක්ක කර අන්තර්ජාලය හරහා සිදුවන ප්‍රචණ්ඩත්වය පිළිබඳව සාකච්ඡා කරන ලදි. විවිධ සංවිධාන නියෝජනය කරමින් නිලධාරීන් සහභාගි වූ මේ සංසදය කොළඹ කෝට්යාර්ඩ් බයි මැරියට්හිදී පැවැත්විණි.