අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2024/04/29

2024 අප්‍රේල් 25 වැනි දින, කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ පැවති ‘පහසු තාක්ෂණය හේතුවෙන් ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය පදනම් කර ගත් ප්‍රචණ්ඩත්වය’ පිළිබඳ සමාජ සංවාදයේ අවසන් සැසිය සඳහා හිතවතී සහභාගි විය. මෙම වැඩසටහන Centre for Women’s Research (CENWOR) සංවිධානය මඟින් මෙහෙයවන ලදී. මේ සඳහා විවිධ සංවිධාන නියෝජනය කරමින් නිලධාරීන් 30ක් පමණ සහභාගි වූහ.