අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2019/06/04

“ අදාල මෙවලම් භාවිතා කරමින් අන්තර්ජාලය ආරක්ෂාකාරීව භාවිතා කිරීම සඳහා විශේෂයෙන් කාන්තාවන් සහ ළමුන් ඇතුළු සියළුම  ශ්‍රී ලංකික පුරවැසියන්ට සහයවීම ”