අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/11/20

ෆේස්බුක් භාවිතයේදී ඔබට අවශ්‍යම වන සැකසුම් සහ ආරක්ෂිත ක්‍රමෝපායයන්සුදුසු වීඩියෝ , channels , සහ කොමෙන්ටු report කරන විදි ගැන දැනගන්න.