අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/08/18

2023 අගෝස්තු 03

හිතවතී ව්‍යාපෘතිය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ සැසිය
කින්නියා අල්-අක්සා ජාතික පාසලේ දී

2023 අගෝස්තු 03 වැනි දින සයිබර් ආරක්ෂාව සහ හිතවතී සේවාවන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ සැසියක් කින්නියා අල්-අක්සා ජාතික පාසලේ දී පවත්වන ලදී. මේ සඳහා නැඟෙනහිර පළාත් තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ අධ්‍යක්ෂ, අධ්‍යාපන කලාප අධ්‍යක්ෂවරුන්, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ නිලධාරීවරුන්, ගුරුවරුන් සහ සිසුන් 75 ක් පමණ සහභාගී වූහ.