අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/11/28

2023 නොවැම්බර් 20 වැනි දින සයිබර් ආරක්ෂාව සහ හිතවතී සේවාවන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ සැසියක් දෙහිවල ශුද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයේ දී පැවැත්වූ අතර මෙය කාන්තා සහ ළමා කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ කාන්තා උපකාරක සේවාව (1938) විසින් සංවිධානය කරන ලදී. මේ සඳහා ගුරුවරුන් සහ සිසුන් 250 ක් පමණ සහභාගී වූහ.