අවසන් වරට යාවත්කාලීන කලේ 2023/11/08

2023 නොවැම්බර් මස 02 වැනි දින සයිබර් ආරක්ෂාව සහ හිතවතී සේවාවන් පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමේ සැසියක් හෝමාගම NSBM හරිත විශ්ව විද්‍යාලයේදී පවත්වන ලදී. මේ සඳහා කථිකාචාර්යවරුන් සහ සිසුන් 80 ක් පමණ සහභාගී වූහ.