සයිබර් ආරක්ෂාව පිළිබඳ ගැටලුවක්ද?
අන්තර්ජාලය පිළිබඳ ගැටලුවක්ද?
විද්‍යුත් තැපෑල පිළිබඳ ගැටලුවක්ද?

සමාජජාලා මාධ්‍ය පිළිබඳ ගැටලුවක්ද?
ෆේස්බුක් පිළිබඳ ගැටලුවක්ද?
යූටියුබ් පිළිබඳ ගැටලුවක්ද?
වට්ස්ඇප් පිළිබඳ ගැටලුවක්ද?
වයිබර් පිළිබඳ ගැටලුවක්ද?
ඉමො පිළිබඳ ගැටලුවක්ද?
ස්කයිප් පිළිබඳ ගැටලුවක්ද? 
ඉන්ස්ටග්‍රෑම් පිළිබඳ ගැටලුවක්ද? 
ලින්ක්ඩ්ඉන් පිළිබඳ ගැටලුවක්ද?
ට්විටර් පිළිබඳ ගැටලුවක්ද?