newsfirst

www.newsfirst.lk

www.newsfirst.lk වෙබ් අඩවිය මගින් පල කරන ලද ලිපි කීපයක් ඔබේ දැනුම සඳහා මෙම වෙබ් අඩවියේ පල කරමු. එම ලිපි පල කිරීමට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබාදුන් සිරස මාධ්‍ය ජාලයේ නිලධාරීන්ට හිතවතියගේ ගෞරව පූර්ව ස්තුතිය.