ඔබගේ ෆේස්බුක් ගිණුමේ ඔබගේ ID වල විවිධ වර්ගයන් උඩුගත කිරීමට විකල්පයක් ඇත. කෙසේ වෙතත් එය අනිවාර්ය නොවේ.