දැනුම් දීම් යනු ෆේස්බුක් ක්‍රියාකාරකම් හි යාවත්කාලීන කිරීම් පිලිබද විස්තරයයි.
ෆේස්බුක් ක්‍රියාකාරකම් නිතරම වාගේ යාවත්කාලීන කිරීමක් මෙහිදී සිද්ද වෙනවා. මෙම සේවාවට ඔබ අකමැති වුවත් එය සම්පූර්ණයෙන්ම අක්‍රීය කරන්න බැහැ. ඒත් දැනුම් දී ඇති දේ වෙනස් කරන්නත් දැනුම් දෙන ආකාරය වෙනස් කරන්නත් ඔයාට පුළුවන්. මේ සඳහා ඔබගේ notifications settings වෙත පිවිසෙන්න.