මට මගේ නම වෙනස් කර ගන්න ඕන. කොහොමද කරගන්නේ?- මම මොන නමද භාවිතා කරන්නේ?

මෙහිදී වැඩිදෙනෙක් ඔබව අමතන සහ ඔබව දන්නා නාමය තමයි පාවිච්චි කරන්න ඕන. මෙහිදී ඔබ භාවිතා කරන මුල් නම හෝ අවසන් නම ගන්න පුළුවන්. නම තහවුරු කිරීමක් අවශ්‍ය වුනොත් ෆේසබුක් විසින් පිලිගන්නා හඳුනාගැනීමේ මූලාශ්‍ර ලයිස්තුවෙන් ඕනෑම එකක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්.

ඔබගේ අනන්‍යතාවය තහවුරු කිරීම සඳහා රජයෙන් නිකුත්කළ හැඳුනුම්පතක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය නොවේ.
ෆේස්බුක් මගින් පහත මූලාශ්‍රයන්ගේ එකතුවක් සාධක ලෙස ඉදිරිපත් කළ හැකිය.

සඟරාවක දායකත්වය
විදුලි/දුරකතන/ජල බිල්
ඔබේ නමට ලැබී ඇති ලිපි
ණයපත් ප්‍රකාශනයක්

සටහන : ෆේස්බුක් ගිණුමේ නම වෙනස් කිරීමට අවශ්‍ය නම් එය සිදු කල හැක්කේ සෑම දින 60කට වරක් පමණයි.

මූලාශ්‍රය https://www.facebook.com/help/1090831264320592?helpref=hc_global_nav