ෆේස්බුක් ආයතනය හවුල් ගිණුම් වලට ඉඩ නොදේ. එසේම, ඔබට එක් ඉ-මේලයකින් නිර්මාණය කල හැක්කේ එක් ෆේස්බුක් ගිණුමක් පමණි.

එක් ගිණුමක් අයත් වන්නේ එක් පුද්ගලයෙකුට නිසා, සියළුම පරිශීලකයන් ඔවුන්ගේ ගිණුමෙහි ඔවුන්ගේ අව්‍යාජ නම (authentic name) භාවිතා කිරීම අවශ්‍ය වේ. මේ ආකාරයට, සැමවිටම ඔබ සම්බන්ධ වන්නේ කා සමඟද යන්න පිළිබඳව දැනුවත් වේ. අපගේ නාම ප්‍රතිපත්ති (name policies) ගැන වැඩි විස්තර දැනගන්න.

මූලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/help/149037205222530?helpref=uf_permalink