ඔබට දැනටමත් ගිණුමක් තිබේ නම්, මෙම ආකෘති පත්‍රය පිරවීමෙන් ඔබට Mononym ඉල්ලීමක් කළ හැකිය. Mononym නාමයක් භාවිතයෙන් නව ගිණුමක් සඳහා ලියාපදිංචි වීමට උත්සාහ කරන්නේ නම්, කරුණාකර මෙම පෝරමය පුරවන්න.

මෙම ආකෘතිපත්‍ර දෙකේම පළමු හා අවසාන නම ඇතුලත් කිරීමට ඔබෙන් ඉල්ලා සිටී. ඔබට එකම නමක් තිබේ නම්, ඔබගේ ඉල්ලීම ඉදිරිපත් කිරීමට නව පළමු නම සහ නව අළුත් නාමය සඳහා එකම නම ඇතුළත් කරන්න.

ඔබගේ ඉල්ලීම ලැබුණු පසු, ඔබගේ ගිණුමේ ඒකාධිපතිය තැනීමට ඔවුන් ඔබ සමඟ කටයුතු කරාවි.

මූලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/help/1090831264320592?helpref=hc_global_nav