ඔබේ ගිණුම ඔබ විසින් නියෝජනය කළ යුතු අතර, එයට ප්‍රවේශ වීමට හැකියාව තිබිය යුත්තේ ඔබට පමණි. යමෙකු ඔබගේ ගිණුමට ප්‍රවේශ වන්නේ නම් හෝ ඔබ හෝ වෙනත් කෙනෙකු ලෙස පෙනී සිටීම සඳහා ව්‍යාජ ගිණුම් නිර්මාණය කරන්නේ නම්, ෆේස්බුක් ඊට විරුද්ධවීමට ඔබට සහාය වේ. එවැනි ව්‍යාජ හෝ කල්පිත මිනිසුන්, සුරතල් සතුන්, කීර්තිමත් පුද්ගලයින් හෝ සංවිධාන නියෝජනය කරන බොරු ගිණුම් පිළිබඳව ෆේස්බුක් ආයතනය දැනුවත් කරන ලෙස ඔබෙන් ඉල්ලා සිටිනවා.

මූලාශ්‍රයhttps://www.facebook.com/help/1216349518398524?helpref=hc_global_nav