තනි පුද්ගලයන් අතර පෞද්ගලිකව ගිනි අවි, උණ්ඩ සහ පුපුරන ද්‍රව්‍ය මිලදී ගැනීම, විකිණීම හෝ වෙළඳාම සඳහා ෆේස්බුක් හි අවසරයක් නැත. මෙම ප්‍රතිපත්තිය මඟින් ආවරණය වන අයිතම ලැයිස්තුවක සඳහා කරුණාකර මෙම උපකාරක මධ්‍යස්ථායේ ලිපිය වෙත යොමු වන්න.

මූලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/help/179037502478035?helpref=uf_permalink