ඔව්. පියයුරක් වෙන් වීම යනු ජීවිත වෙනස් අත්දැකීමක් වන අතර, ඡායාරූප බෙදාගැනීමේ හැකියාව හරහා පියයුරු පිළිකා පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම සහ පිළිකා රෝගයෙන් පෙළෙන. පිළිකා රෝගයට ප්‍රතිකාර ලබමින් සිටින හෝ පිළිකා නිසා ශාරීරිකව ඇතිවූ කැලලි සහිතව ජීවත්වන පිරිමින්ට සහ ගැහැණුන්ට සහය දැක්වීමට ෆේස්බුක් ආයතනය එකග වේ. මෙම කාණ්ඩයට අයත් ඡායාරූප අතිවිශාල ප්‍රමාණයක් ෆේස්බුක් ප්‍රතිපත්තිවලට අනුකූල වේ.

මූලාශ්‍රය: https://www.facebook.com/help/318612434939348?helpref=uf_permalink